ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ

การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

 งานประชุมการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 (OR-NET2023) ใช้ระบบการพิจารณาคุณภาพผลงานเพื่อให้มีการนำเสนอ โดยผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้เขียน (Double Blind) ที่มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. รศ.ดร.วิภาวี  ธรรมาภรณ์พิลาศ
 2. รศ.ดร.โอฬาร  กิตติธรพรชัย
 1. รศ.ดร.นราภรณ์  เภาประเสริฐ
 2. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  ชุติชูเดช
 3. ดร.วรุตม์  บุญภักดี
 4. ผศ.ดร.อณจ  ชัยมณี
 1. รศ.ดร.ชมพูนุท  เกษมเศรษฐ์
 2. ผศ.ดร.ชวิศ  บุญมี
 3. ผศ.ดร.วริษา  วิสิทธิพานิช
 1. รศ.ดร.เจริญชัย  โขมพัตราภรณ์
 2. ผศ.ดร.กนกพร  กังวานสงค์
 3. ผศ.ดร.ช่อแก้ว  จตุรานนท์
 1. รศ.ดร.อรอุไร  แสงสว่าง
 2. รศ.ดร.สุนาริน  จันทะ
 3. ผศ.ดร.ณัฐนารี  สุขเสกสรร
 4. ผศ.ดร.ภาสุระ  อังกุลานนท์
 1. ศ.ดร.พงศ์ชนัน  เหลือไพบูลย์
 2. รศ.ดร.วุฒิพล  สินธุนาวารัตน์
 1. รศ.ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ
 2. ผศ.ดร.ขวัญนิธิ  คำเมือง
 3. ผศ.ดร.ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์
 1.  ดร.ระวี  สุวรรณเดโชไชย
 1.  ดร.ศิรประภา  ดีประดิษฐ์
 1.  ผศ.ดร.ธัชชัย  เทพกรณ์
 1. ผศ.ดร.นิธิเดช  คูหาทองสัมฤทธิ์
 1. รศ.ดร.นิลวรรณ  ชุ่มฤทธิ์
 2. ดร.สมภาพ  แสงผึ้ง
 3. ดร.สุภัชญา  โชตยะกุล
 1. ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์  คงแก้ว
 2. ผศ.ดร.สุธิตา  ชูสว่าง
 3. ผศ.ดร.ภานุพงศ์  วิจิตรคุณากร
 4. ผศ.ดร.พรฑิตา  ทิวทัศน์
 5. ดร.มะกูซี  มะแซ
 6. ดร.สิริรัตน์  สุวัชรชัยติวงศ์
 7. ดร.ดลยา  บัวคำ

ผศ.ดร.สมบัติ   สินธุเชาวน์

 1. รศ.ดร.วลัยลักษณ์  อัตธีรวงศ์
 2. รศงดร.ฉัฐไชย์  ลีนาวงศ์
 3. ผศ.ดร.เชาวลิต  หามนตรี
 4. ผศ.ดร.กนกกรรณ์  ลี้โรจนาประภา
 5. ผศ.ดร.พรพิมล  ชัยวุฒิศักดิ์
 1. รศ.ดร.กาญจ์นภา  อมรัชกุล
 2. ดร.อัครนันท์  พงศธรวิวัฒน์