คณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย
การวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ

1. รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ศ.ดร.วรทัศร์ ขจิตวิชยานุกูล
School of Engineering & Technology, Asian Institute of Technology
1. ศ.ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. รศ.ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
6. รศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตองครักษ์)
7. รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9. รศ.ดร.สุนาริน จันทะ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
10. ผศ.ดร.รัชนี ภูวิพัฒนะพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11. รศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12. ผศ.ดร.นราธิป แสงซ้าย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13. ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14. ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
16. ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17. ดร.สิทธิโชค สินรัตน์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18. ดร.ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. ผศ.ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20. รศ.ดร.วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. รศ.สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. รศ.ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ผศ.ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. ผศ.ดร.วราธร ปัญญางาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ผศ.รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
9. ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10. รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. ผศ.ดร.ชาติชาย อัศดรศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. ผศ.พิศิษฐ์ แสงชูโต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13.รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14. อาจารย์ ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15. ศ.ดร.อรรถกร เก่งผล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16. รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18. ผศ.ดร.ณัฐนารี สุขเสกสรร
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
19. รศ.ดร.อรอุไร แสงสว่าง
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
20. รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21. ผศ.ดร.วริษา วิสิทธิพานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22. ผศ.ดร.ช่อแก้ว จตุรานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
23. ผศ.ดร.อภินันทนา อุดมศักดิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
24. ผศ.ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง
ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25. ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26. รศ.ดร.อภิชัย ฤตวิรุฬห์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
27. ผศ.ดร.กนกกรณ์ ลี้โรจนาประภา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
28. ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
29. รศ.ดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30. ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31. รศ.ดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32. ผศ.ดร.รมิดายุ อยู่สุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33. รศ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34. รศ.ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35. ผศ.ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
36. ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
37. ผศ.ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
38. ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
39. อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
40. อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
41. ผศ.ดร.นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
42. ผศ.ดร.กนกพร กังวานสงค์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
43. ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
44. ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
45. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47. อาจารย์ศิวศิษย์ วิทยศิลป์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48. อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ สุวัชรชัยติวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49. อาจารย์ ดร.ดลยา บัวคำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50. ผศ.ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
51. ผศ.ดร.สุธิตา ชูสว่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52. ผศ.ดร.พรฑิตา ทิวทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
53. อาจารย์ ดร.นุชนาถ คงช่วย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
54. อาจารย์ ดร.มะกูซี มะแซ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55. ผศ.ดร.ชวิศ บุญมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56. รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
57. อาจารย์ ดร.ทินกร ปงธิยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58. อาจารย์ ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
59. ผศ.ดร.พรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
60. ผศ.ดร.ธัชชัย เทพกรณ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
61. รศ.ดร.นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62. รศ.ดร.โอฬาร กิตติธรพรชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63. อาจารย์ ดร.วรุตม์ บุญภักดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
64. ผศ.ดร.อณจ ชัยมณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
65. ดร.สมภพ แสงผึ้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ