กำหนดการ OR-NET 2023

การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

FULL PAPER SUBMISSION

ACCECPTANCE NOTIFICATION

Final Submission

Confernece Date

20 JANUARY 2023   Contact admin

31 JANUARY 2023  7 Days after submission

5 MARCH 2023

15-17 MARCH 2023